wame

Pravidlá ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ webstránok www.wame.sk a poskytovateľ CMS alebo na mieru vyrobených webstránok / e-shopov je spoločnosť WAME s.r.o., sídlo: Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov, IČO: 47394625, zapísaná: Obchodný Register Okresného súdu Prešov, odd:Sro, vl.č.: 28719/P, zo dňa 19.09.2013, email: info@wame.sk, pretože spracúva osobné údaje dotknutých osôb – fyzických osôb.

Tu opisujeme procesy o tom, ktoré osobné údaje dotknutých – fyzických osôb spracúvame, prečo, na akom právnom základe, ako ich získavame, používame, presúvame, zálohujeme, mažeme, na akú dobu a akým spôsobom ich chránime.

Definícia pojmov

Prevádzkovateľ WAME s.r.o. je osoba, ktorá ako prvá získava a nakladá s osobnými údajmi, sama alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ preberá údaje o dotknutej osobe prevažne vyplnením Kontaktného formulára alebo ich zasieľajú emailom.

Dotknutá osoba – fyzická osoba je osoba, ktorej sa osobný údaj týka, resp. právny zástupcovia, zamestnanci právnických osôb, a iní ktorí uvádzajú svoje osobné údaje alebo ich časť do Kontaktného formulára alebo ich zasieľajú emailom.

Záujemca je dotknutá fyzická osoba, ešte bez zmluvného vzťahu, ktorá poskytne svoje údaje, odsúhlasením cookies, e-mailom, chatom, telefonicky, osobne a požaduje informácie, odpovede, newsletter alebo si prezerá ponuku a plánuje využívať, kupovať, produkty prevádzkovateľa.

Zákazník je dotknutá fyzická alebo zamestnanec právnickej osoby, ktorá využíva, kupuje, produkty poskytované prevádzkovateľom v zmysle samostatných zmlúv.

Zamestnanec, kolega, brigádnik, dobrovoľník, SZČO je dotknutá fyzická osoba, ktorá poskytne svoje údaje na právnom základe pre pracovno-právny vzťah resp. iný zmluvný vzťah.

Oprávnená osoba je zamestnanec v pracovno-právnom alebo inom zmluvnom vzťahu, ktorý je poverený prevádzkovateľom spracúvať osobné údaje dotknutých osôb.

Zástupca je fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne určil, a ktorá ho zastupuje, pokiaľ ide o jeho povinnosti.

Sprostredkovateľ, (resp. partner, poskytovateľ) podľa § 34 je fyzická alebo právnická osoba, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Subdodávateľ, resp. ďalší sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorý je na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverený spracúvaním osobných údajov.

Tretia strana je fyzická/právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, oprava alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

Užívateľský účet, osobný profil je časť webstránky / e-shopu, kde si dotknutá osoba zapíše svoje osobné údaje, dáta potrebné pre realizovanie transakcie, kúpy / predaja produktov, a ku ktorému pristupuje cez jedinečné prístupové práva, ktoré obsahujú názov účtu, zvyčajne e-mail a vlastné heslo, a to cez webstránky / e-shop so zabezpečeným, šifrovaným protokolom v tvare https:// a doména.

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, písomne alebo elektronicky, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

Pseudonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, napr. jedinečný KÓD, meno, iniciál priezviska, mesto / obec pobytu, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie, prenášanie, kopírovanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

Blokovanie Osobných údajov je dočasné alebo trvalé pozastavenie ich spracúvania, počas ktorého možno vykonať len operácie uložené Zákonom o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Profilovanie je forma automatizovaného spracúvania osobných údajov pozostávajúca z použitia osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Anonymné informácie sú informácie, ktoré už nemožno použiť na identifikovanie konkrétnej osoby.

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov – sa uskutočňuje v EÚ pri činnosti prevádzkarní prevádzkovateľa/ sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom štáte, pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom členskom štáte; – ktoré sa uskutočňuje v EÚ v jedinej prevádzkarni prevádzkovateľa/ sprostredkovateľa v EÚ, ale ktoré ovplyvňuje/ ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jednom členskom štáte.

Záväzné vnútropodnikové pravidlá, smernice, je politika ochrany osobných údajov, ktorú dodržiava prevádzkovateľ/ sprostredkovateľ usadený na území členského štátu na účely prenosu alebo súborov prenosov osobných údajov prevádzkovateľovi/ sprostredkovateľovi v jednej alebo viacerých tretích krajinách vrámci skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti, (napr. Smernica o GDPR).

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.

Prečo spracúvame osobné údaje

Získavanie niektorých osobných údajov je nevyhnutná požiadavka, ktorá je potrebná na zamýšľanie využitia služieb, produktov, uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy. V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám poskytli služby, produkty ponúkané našou spoločnosťou.

Osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

• Vyplnením Kontaktného formulára, zaslanie e-mailu, CHATovaním alebo realizovaním telefonického hovoru vám radi odpovieme na otázky, žiadosti, výber a nákup produktov, objednávku, platbu, doručenie zásielky, vybavenie návrhu, sťažnosti a reklamácie. Je to v súlade s oprávneným záujmom na poskytnutie našich služieb.

• Newsletter, E-mail marketing, Takto zhromaždené údaje na základe vášho Súhlasu, môžeme použiť aj na to, aby sme vám zaslali obchodné oznámenia šité na mieru v zmysle zákona č.351/2011, Z.z. o elektronických komunikáciách. Ak si už neželáte byť informovaný, môžete si odber úplne odhlásiť.

• Zlepšovanie našich služieb pomocou Cookies a histórie vášho správania sa na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod. (pozri: Aké máte práva).

• Vyplnením užívateľského účtu, osobný profil „Môj účet“ na e-shop https://vasadomena, získate privátne prístupové práva na administráciu e-shopu / webstránok, ďalej nám poskytne osobné údaje a my vás môžeme ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka, zásielka doručená. Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu. Ak si už neželáte byť našim zákazníkom, môžete si užívateľský účet, profil úplne odhlásiť, vypovedať zmluvu alebo aj v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.

• Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb po realizovaní kúpi produktu, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.

• Call centrum, ak nás budete kontaktovať prostredníctvom nášho call centra (infolinka), budeme si váš telefónny hovor po predchádzajúcom upozornení nahrávať. Takéto záznamy nám slúžia ku kontrole kvality služieb poskytovaných našimi zamestnancami.

• Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov, v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku. Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Spracúvanie osobných údajov

Chceme vás informovať o tom, na aké účely, akým spôsob, prečo, kto, používame Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ a doba spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou.

Oprávnené záujmy:

Získavanie a spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti alebo tretej osoby v zmysle §13. ods. 1.a). na poskytnutie produktov, služieb, o ktoré prejavíte záujem prezeraním našich stránok. Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a Cookies (pozri Cookies podrobne).

Súhlas:

Pred potvrdením žiadosti o naše produkty Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho Súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj dobrovoľný súhlas v zmysle §13. ods. 1.a), resp. b). ako žiadosť o naše informácie, produkty, či služby. Na účely zasielania obchodných oznámení formou e-mail, SMS, newsletter, telemarketing, chat, spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho Súhlasu a v zmysle zákona č.351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii. Ak už ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia, email, SMS, chat, telefonicky zaslať aj bez toho, aby ste nám udelili váš Súhlas.

Plnenie zmluvy:

Ak si kúpite produkt, Objednáte a/ alebo Zaplatíte vzniká zmluvný vzťah a vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje Fakturačné, zmluvné a doručovacie. Spracúvanie Vašich osobných údajov je hlavne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t.j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle §13. ods. 1.b). aj v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná v zmysle §13. ods. 1.c)..

Plnenie zákonných povinností:

Pri uchovaní údajov v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Osoby mladšie ako 16 rokov

Naše webstránky plnia hlavne informačný prehľad o našich produktoch. Nie je určený pre osobe mladšie ako 16 – rokov. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na chatovanie, telefonovanie, e-mailovanie, objednávanie, kupovanie, vypĺňanie, zasielanie informácií a/ alebo osobných údajov, platenie tovarov a služieb, alebo na realizáciu akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

Cookies

Stránky môžete používať a prehliadať bez toho, aby ste nás informovali o tom, kto ste a nemusíte nám poskytovať nejaké osobné údaje.

Cookies je malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej stránke e-shopu. Cookies je uložené na pevnom disku vo vašom počítači a nie na stránke. Využívame a/ alebo nami poverené tretie strany cookies ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám.

Používanie cookies vám prináša výhody, ako napríklad odstraňuje potrebu častého zadávania hesla počas jednej návštevy, a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie, napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod zobrazí, pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu. Táto informácia nie je osobne identifikovateľná – inými slovami, cookies identifikujú váš počítač, nie vás osobne. Používame cookies, aby náš internetový obchod fungoval správne, aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho, a aby ste mohli nakupovať tovar a služby. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.

Pri vypnutých cookies nemusíte byť vždy schopní prezerať si určité časti stránky, ktoré by obohatili vašu návštevu, ani nebudete môcť sťahovať určité obsahy a/alebo zúčastňovať sa určitých transakcií na stránke.

Analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod. Na našom e-shope sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našich stránkach e-shopu správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú. Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť program od Google Analytics (spustiť z počítača).

Stránka môže používať aj inú technológiu, ktorá umožňuje našej spoločnosti zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad vašu adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému, ktorý používate na vašom počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme používať na nasledujúce účely:

• na nadviazanie kontaktu s vami v prípade, že ste od nás vyžadovali komunikáciu;

• na určenie krajiny, kde sa nachádzate, napríklad na dodržiavanie predpisov pre obchodovanie, z bezpečnostných dôvodov a pre prevenciu podvodu,

• na iné overenie súladu s príslušnými zákonmi,

• aby sme mohli overiť, či údaje, ktoré o vás máme, sú správne,

• aby sme vám poskytli aktualizácie produktu, špeciálne ponuky a iné propagačné informácie buď v našom mene alebo v mene partnera, kde ste súhlasili s ich prijímaním a v súlade s platným právom,

• v spojitosti s kľúčmi, prístupovými kódmi a inými informáciami, aby ste mali prístup na e-shop alebo k službám našich partnerov a mohli prijímať produkty alebo služby,

• ako je uvedené v doplnkovej poznámke k ochrane osobných údajov publikovanej na e-shope,

• pre ľudské zdroje, pre získanie vašej e-mailovej adresy, ak sa uchádzate o miesto on-line.

Naši poskytovatelia produktov, či služieb

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Využívame spoločnosti v zmysle samostatných zmluvných vzťahov, aby nám alebo v našom mene poskytovali produkty, ktoré nám pomáhajú prevádzkovať našu činnosť, ako sú:

• poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou e-shopu,

• technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry),

• poskytovanie služieb webhostingu,

• zabezpečovanie sledovania podozrivých operácií alebo detekčné služby,

• na splnenie vašej objednávky, uskladnenie a doručenie zásielky,

• na inkasovanie platby alebo vymáhanie pohľadávok,

• na posielanie pošty alebo e-mailov, SMS, Chat, telemarketing, affilliate,

• na účely týkajúce sa zamestnania a ľudských zdrojov,

• služby vedenia účtovníctva, evidencie obchodných prípadov, právne služby, iné služby.

Títo poskytovatelia produktov, služieb môžu na základe vzájomnej zmluvy využívať informácie, ktoré im poskytneme, iba na poskytovanie služieb pre nás alebo v našom mene a chrániť dôvernosť vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje, bez vášho súhlasu, neposkytneme do tretích krajín mimo európskej únie a tretím stranám bez zmluvného vzťahu s nami.

Používanie, zdieľanie a odovzdávanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, budú spracúvané v našich systémoch. Ak je to potrebné na plnenie našich zmluvných povinností voči vám, môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené, zdieľané aj tretími stranami poskytujúcim produkty, služby iba v zmysle samostatných zmlúv o spracúvaní osobných údajov.

V týchto prípadoch odovzdávame, zdieľame vaše osobné údaje tretím stranám:

• Na účely správy IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry vykonávame nasledovné činnosti:

– WebSupport, s.r.o., sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928;

– WAME poskytuje a vykonáva vzdialený servis CMS systém e-shop na www.vasadomena.sk/admin;

– WAME vykonáva zálohu dát prevádzkovateľa cez WebSupport.;

– WAME vykonáva zálohu osobných údajov dotknutých osôb získaných od prevádzkovateľa;

– WAME je prepojený na zber mailov do služby 3.strany Mailchimp.com (https://mailchimp.com/legal/privacy/);

– WAME spravuje Kontaktný formulár;

– WAME spravuje CHAT formulár so službou 3. strany Zoho SalesIQ (https://www.zoho.com/privacy.html);

– WAME trackuje pohyb návštevníka cez službu 3. strany Hotjar.com;

– WAME trackuje pohyb návštevníka cez chat 3. strany SalesIQ;

– WAME ukladá nové dopyty do Zoho CRM (https://www.zoho.eu/privacy.html);

– WAME rieši cenové ponuky v Zoho Books (https://www.zoho.eu/privacy.html);

– WAME spracováva konkrétne projekty spracúvame s klientmi v Project management systéme Teamwork.com (https://www.teamwork.com/privacypolicy);

– WAME získané materiály k projektom (všetky špecifikácie, akékoľvek dáta, fotky, materiály, niekedy aj kontaktné údaje) ukladáme na Google Drive (https://policies.google.com/privacy);

– k prijímaniu mailov používame štandardný mailový nástroj Roundcube na serveroch Websupportu (https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov);

– k spracúvaniu e-mailov (zobrazovanie, odpisovanie, atd.) používame nástroj 3. strany Teamwork Desk (https://www.teamwork.com/privacypolicy) – v ňom sú všetky maily zo všetkých firemných mailových schránok;

– všetky faktúry, objednávky a ponuky evidujeme v Zoho Books a v papierovej podobe dodávame externej účtovníckej firme.

• Na riešenie reklamácií a pre plnenie podmienok záruky, zákazníckej a technickej podpory alebo popredajného servisu môžeme odovzdať údaje: meno, priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, e-mail zmluvnému partnerovi.

• Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia. Ak máte svoju platobnú kartu uloženú pre urýchlenie ďalších nákupov na našom internetovom obchode, e-shope, disponujeme len základnými údajmi ako je napr. niekoľko prvých a posledných číslic platobnej karty. Ak chcete tieto údaje vymazať, stačí navštíviť nastavenia svojho užívateľského profilu a potom údaje o platobnej karte jednoducho zmazať.

• Bankové účty: naša spoločnosť nezbiera bankové účty dotknutých osôb ale uchováva ich v bankových výpisoch pri identifikácii, párovaní obdržanej platby v zmysle vystavenej Faktúry, sumy, produktu, variab. symbolu alebo čísla objednávky.

• Využitie služby v rámci prenájmu produktu vám odovzdáme k dočasnému spoplatnenému užívaniu produkt, bez toho, aby ste za neho zaplatili kúpnu cenu. Aj v tomto prípade si preto overujeme vašu schopnosť za prístroj hradiť pravidelné nájomné. Za tým účelom odovzdávame vaše osobné údaje Oprávnenej osobe pre vypracovanie Zmluvy s vami na danú službu.

• Využiť možnosť produkt zakúpiť na Úver, či Splátky si potrebujeme si overiť vašu schopnosť splácať tovar, ktorý vám odovzdáme, bez toho aby ste za tovar vopred uhradili kúpnu cenu v plnej výške, napr. služba finančných zmluvných partnerov prevádzkovateľa, prípadne vám vybraný produkt prenajmeme, odovzdávame vaše osobné údaje v zmysle plnenia zmluvy na vašu žiadosť.

• Obchodné oznámenia: v prípade rozosielania obchodných oznámení, e-mailom, SMS správou, Chatom, telemarketingom, affilliate partnerom môžeme využiť tretiu stranu v zmysle samostatnej zmluvy. Táto tretia strana je viazaná povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.

• Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretej strane advokátovi v zmysle samostatnej zmluvy, či splnomocnenia. Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci, určí povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

 Plnenie zákonných požiadaviek, prevencie podvodu a trestných činov. Pokiaľ to povoľujú príslušné zákony, môžeme vaše osobné údaje alebo špeciálne kategórie údajov o vás odhaliť, keď sme presvedčení, že odhalenie je nutné:

– z hľadiska dodržania zákona alebo požiadaviek právnych predpisov,

– na splnenie požiadaviek vládnych, administratívnych alebo právnych procesov, požiadaviek alebo nariadení (napríklad súdnych nariadení),

– pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi vyšetrovacími orgánmi alebo na hlásenie činností, ktoré môžu porušovať zákon alebo požiadavky právnych predpisov,

– na zabránenie alebo vyšetrovanie možného trestného činu (ako je podvod alebo krádež identity) alebo porušenia (podozrenia z porušenia) bezpečnosti alebo týchto Pravidiel ochrany osobných údajov,

– na vymáhanie plnenia zmluvy,

– na ochranu zákonných práv, webovej stránky, e-shopu alebo bezpečnosti našej spoločnosti a aj našich zamestnancov, partnerov a tretích strán.

Zabezpečenie osobných údajov

Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Využívame primerané technické aj organizačné opatrenia.

Pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všade v komunikácii medzi vaším zariadením a našimi web servermi, používame šifrovanú a zabezpečenú komunikáciu SSL protokolom v tvare „https://vasadomena“, resp. pre zasielanie dokumentov s osobnými údajmi používame zaheslované súbory a nezávislým kanálom, napríklad SMS, posielame heslo k dokumentom a rovnaký spôsob požadujeme od dotknutých osôb. Prihlasovacie údaje a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spracúvanie osobných údajov bude zabezpečené hlavne nasledovným spôsobom:

1. Osobné údaje sú získavané a spracúvané v súlade s právnymi predpismi pre všetky činnosti pre užívanie webstránky / e-shopovej platformy formou licenčnej zmluvy alebo zmluvy o spolupráci.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvanie osobných údajov tak, aby nedošlo k neoprávnenému nebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu, či strate, neoprávneným prenosom, spracúvaním, a aby boli personálne, technicky a organizačne nepretržite po dobu spracúvania údaje zabezpečené všetky povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.

3. Prevádzkovateľ, resp. aj zmluvní sprostredkovatelia, partneri zabezpečujú mlčanlivosť, integritu, dostupnosť a odolnosť informačných a hlavne digitálnych systémov, a služieb spracúvania, a včas obnovujú dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.

4. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že spracúvanie a ochrana osobných údajov sa riadi pravidlami uvedenými v Smernici o GDPR a internými bezpečnostnými predpismi.

5. K osobným údajom majú prístup iba Oprávnené osoby poverené Prevádzkovateľom a Oprávnené osoby poverené Sprostredkovateľom, partnerom, poskytovateľom a každá takéto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jedinečným identifikátorom, prístupovými právami.

6. Prevádzkovateľ aj ním Oprávnené osoby a zmluvní Sprostredkovatelia, partneri, poskytovatelia sa zaväzujú k mlčanlivosti a táto povinnosť bude trvať aj po ukončení pracovno-právneho nebo iného zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

7. Prevádzkovateľ bude dotknutej osobe poskytovať ochotu a súčinnosť pri riešení žiadostí, námietok a práv dotknutej osoby, ak je to možné v súlade so zákonmi a predpismi.

8. Prevádzkovateľ zabezpečí pre dotknutú osobu na jeho žiadosť presun osobných údajov, a ak im skončila oprávnená platnosť tak ich vymazanie.

9. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe súčinnosť a umožní audit, kontrolu spracúvania jeho osobných údajov.

Dotknutá osoba, zákazník, užívateľ webstránok / e-shopu sa zaväzuje neodkladne vykonať opravy osobných údajov na svojom užívateľskom profile, prípadne upozorniť Prevádzkovateľa na zmeny, chyby všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a skoré plnenie záväzkov Prevádzkovateľa v zmysle samostatných zmluvných pravidiel a Všeobecných obchodných podmienok.

Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje

Všeobecne vyhlasujeme, že budeme vaše osobné údaje spracúvať, zdielať spolu s našimi zmluvnými sprostredkovateľmi, partnermi, poskytovateľmi po dobu 1 až 10 rokov alebo do odvolania Súhlasu, resp. do vymazania dát, ktorým uplynula doba platnosti alebo zákonné a/ alebo oprávnené dôvody na ich uchovanie. Ak vzniknú dôvody nášho oprávneného záujmu, napr. pri podozrení zo zneužitia údajov, z podvodu a pod., bude nevyhnutné uchovať si osobné údaje na dlhšiu ako 10 rokov.

Ak ste nám udelili Súhlas, ktorým plánujete uskutočniť obchodnú transakciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 3 až 10 rokov. Ak ste prejavili Súhlas na odber Newslettra, alebo Súhlas na Chatovanie, budú Vaše osobné údaje spracúvané najdlhšie na dobu 3 rokov. Ak ste prejavili Záujem o zamestnanie, budú Vaše osobné údaje spracúvané najdlhšie na dobu 1 roka. Záznamy telefonických hovorov z Call centra, budú Vaše osobné údaje spracúvané najdlhšie na dobu 1 roka. Vaše osobné údaje uvedené v užívateľskom profile budú spracúvané najdlhšie na dobu 1 roka po jeho zrušení. Následne budú údaje pseudonymizované a údaje o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený, či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh bezpečne uložené na dobu do ich zmazania. Vyhlasujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi nami, Všeobecných obchodných podmienok, musíme spracúvať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi, napr. u daňových dokladov je na dobu 10 rokov.

Aké máte práva

Všetky vaše práva ochrany osobných údajov si prosím môžete najprv uplatniť zaslaním e-mailu na info@wame.sk, prípadne písomne na adrese: WAME s.r.o., Štefánikova 78, 085 01 Bardejov.

Máte právo marketingovú komunikáciu, personalizáciu, automatizáciu, spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany osobne:

a) obmedziť v nastaveniach svojho profilu alebo

b) priamo zakázať alebo zasielanie informácií z Newsletter zrušiť odber alebo

c) nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo infolinky na tel. čísle +421 918 565 507. Prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár. Radi vám vyhovieme, ak je to možné v zmysle zmluvných vzťahov, platných zákonov a právnych nariadení.

Na Vaše požiadavky odpovieme, resp. budú vyriešené najneskôr do 1 (jedného) mesiaca od ich doručenia. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie 2 (dva) mesiace, a to aj opakovane, ak ide o odôvodnený prípad a s ohľadom na komplexnosť a počet požiadaviek. O predĺžení lehoty budete informovaní.

Právo na opravu

Máte právo nás požiadať na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Toto právo môžete využiť osobne priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu, osobný profil v sekcii „Môj účet“ alebo e-mailom, prípadne písomne. Prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.

Právo na prístup k údajom

Máte právo nás požiadať o potvrdenie, prehľad o tom:

– či sa o vás spracúvajú osobné údaje,

– o aké údaje o ide, (ktoré)

– zdroje z ktorých pochádzajú,

– za akým účelom ich spracúvame, (prečo)

– o kategóriu týchto údajov,

– identifikáciu komu ich poskytujeme, zdieľame, odovzdávame, (komu)

– či boli prenesené do tretej krajiny,

– a informáciu o dobe uchovávania týchto osobných údajov. (na dobu)

Žiadosť môžete zaslať e-mailom alebo písomne, na adresu našej spoločnosti ako Prevádzkovateľovi a my Vám poskytneme Potvrdenie – kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov. Prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Máte právo nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu zaujali stanovisko ku Vašej námietke:

a. proti spracúvaniu osobných údajov, nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré naša spoločnosť vykonáva;

b. proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely marketingu, vrátane profilovania;

c. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Žiadosť môžete zaslať e-mailom alebo písomne, na adresu našej spoločnosti ako Prevádzkovateľovi, prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

a. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;

b. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

V prípade uplatnenia žiadosti o obmedzenie spracúvania, môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Žiadosť môžete zaslať e-mailom alebo písomne, na adresu našej spoločnosti ako Prevádzkovateľovi, prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.

Právo na prenos osobných údajov

Máte právo nás požiadať, získať alebo zaslať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje sebe alebo ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

a. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;

b. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Žiadosť môžete zaslať e-mailom alebo písomne, na adresu našej spoločnosti ako Prevádzkovateľovi, prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.

Podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť podľa §99 Úradu pre ochranu osobných údajov, ak máte podnet, že vaše osobné údaje spracúvame protiprávne. Najprv by sme radi vyriešili vaše podozrenia, či nespokojnosť. Vaše podnety budeme riešiť e-mailom alebo na infolinke na tel. čísle: +421 918 565 507, prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.

Prosíme, aby ste vyjadrili svoju žiadosť a jej predmet, otázky, námietky, sťažnosti, jasne, kde uvediete aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska, aby sme vám vedeli odpovedať v zákonnej lehote. Ďakujeme.

Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa čl.51 nariadenia Úradu pre ochranu osobných údajov, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Sekretariát úradu:+421 2 3231 3214; E-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Platnosť a účinnosť týchto pravidiel

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov vydal Prevádzkovateľ webových stránok www.wame.sk je spoločnosť WAME s.r.o., sídlo: Štefánikova 78, 085 01 Bardejov, IČO: 47394625.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť samostatných zmluvných a / alebo Všeobecných obchodných podmienok.

Ako Prevádzkovateľ vyhlasujeme, e Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj e-mailom.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov vrátane internej Smernice o GDPR našej spoločnosti, ich súčastí sú platné a účinné od 25.05.2018