wame

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť WAME s.r.o., so sídlom: Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro, vl.č. 28719/P, IČO: 47 394 625, (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb agilného vývoja počítačového programu, vytvorenia webových aplikácií a ďalších súvisiacich služieb (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri za podmienok tak, ako sú uvedené v nasledujúcich ustanoveniach (ďalej len „Obchodné podmienky“ alebo „OP“).

1.2 Predmetom OP je hlavne úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Zákazníka pri poskytovaní Služieb. OP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.

1.3 Tieto OP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie Služieb, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.

1.4 Pojmy a výrazy definované alebo použité v OP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

1.5 Podaním Objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto OP.

1.6 Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ poskytuje Služby podľa svojich znalostí a technických možností, ako i technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej všeobecne uznávaným požiadavkám na Služby a poskytovaným Zákazníkom v obdobných právnych vzťahoch u iných poskytovateľov.

1.7 Tieto OP obsahujú podmienky pre Služby agilného vývoja počítačového programu a Služby vytvorenia webových aplikácií. Pre rozlíšenie je Typ Služby uvedený v Objednávke. Ak si Zákazník vyberie len jednu zo služieb, podmienky pre druhú službu sa na Zákazníka nevzťahujú. Pre lepšiu orientáciu sú podmienky pre Službu agilného vývoja odlíšené tmavočervenou farbou a Služby vytvorenia webových aplikácií modrou farbou, všeobecná úprava ostáva bez farebného rozlíšenia.

1.8 Definícia pojmov:

1.8.1 „Zákazníkom“ je fyzická osoba bez postavenia Spotrebiteľa alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila objednávku Služieb od Poskytovateľa za podmienok špecifikovaných v týchto OP.

1.8.2 „Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá nekoná pri vzájomnom záväzkovo právnom vzťahu s Poskytovateľom v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.8.3 „Právnická osoba“ je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, resp. obdobnom registri, ktorá koná pri vzájomnom záväzkovo právnom vzťahu s Poskytovateľom v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

1.8.4 „Služba agilného vývoja počítačového programu“ je Služba, ktorej predmetom je agilný vývoj a dodanie počítačového programu Poskytovateľom pre potreby a podľa potrieb Zákazníka, ktorý pri zadaní požiadavky na Službu nemusí mať úplnú predstavu o finálnej podobe počítačového programu.

1.8.5 „Služba vytvorenia webových aplikácií“ je Služba, ktorej predmetom je vytvorenie a dodanie webových aplikácií Poskytovateľom pre potreby a podľa potrieb Zákazníka.

1.8.6 „Agilný vývoj“ je vývoj počítačového programu, ktorý prebieha v Sprintoch, počas ktorého priebežne dochádza k intenzívnej komunikácii medzi zmluvnými stranami, za účelom postupného upresňovania požiadaviek Zákazníka a špecifikovania konečnej podoby počítačového programu, pričom k odovzdávaniu časti, príp. modulu počítačového programu dochádza na konci každého Sprintu. Predmetom vývoja sú nové funkcie počítačového programu, redizajn, ľudské testovanie (user testing), refaktoring starého kódu t.j. aktualizácia starých komponentov a modulov, a oprava vzniknutých chýb na základe požiadaviek objednávateľa dohodnutých vo fáze Sprint planning.

1.8.7 „Sprint / iterácia / časť diela“ je krátky časový úsek vývoja a implementovania počítačového programu, trvajúci spravidla jeden alebo 2 týždne, počas ktorých na vývoji pracuje vopred určený pracovný tím Poskytovateľa.

1.8.8 „Sprint planning“ je plánovanie Sprintu pozostávajúci z dohodnutia cieľa daného sprintu

1.8.9 „Estimácia“ je časový odhad potrebný na vývoj požadovanej úlohy

1.8.10 „Alokovaný človek“ pracovník Poskytovateľa, ktorý bol na základe Zmluvy o poskytnutí služieb Zákazníka vyčlenený Poskytovateľom na prácu na danom Sprinte/Službe.

1.8.11 „Licencia“ sa rozumie odplatné udelenie výhradného a časovo neobmedzeného práva zo strany Poskytovateľa na použitie Zákazníkom vybranej Služby, resp. jej výsledku. V prípade poskytovania licencií ako súčasti Služby od tretích strán, podmienky poskytnutia, rozsah práv sa riadi licenčnými podmienkami tretej strany.

1.8.12 „Objednávka“ je návrh na uzatvorenie zmluvy na vykonanie a poskytnutie Služby podľa výberu Zákazníka s uvedením parametrov, vlastnosti a funkčnosti výsledkov požadovanej Služby.

1.8.13 „Cena Služby“ je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby, jednotlivé sadzby sú uvedené v ponuke Poskytovateľa, pričom bude zahrnutá do Objednávky. K cene je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení, platných v čase poskytnutia Služby/zdaniteľného plnenia.

1.8.14 „Človekodeň“ znamená osem (8) Človekohodín. Používaná skratka „MD“.

1.8.15 „Človekohodina“ znamená šesťdesiat (60) minút pracovného času. Za jednu Človekohodinu sa považuje aj časť pracovného času menšia ako šesťdesiat (60) minút, avšak iba v prípade, ak presiahla tridsať (30) minút.

1.8.16 „Dielo“ znamená výsledok poskytovania Služieb.

1.8.17 „Projektový manažér Poskytovateľa“ je zamestnanec alebo spolupracujúci subjekt Poskytovateľa, zabezpečujúci realizáciu Služby, plnenie povinnosti Poskytovateľa, ktorého údaje oznámi Poskytovateľ Zákazníkovi po potvrdení Objednávky.

1.8.18 “Odborne spôsobilá osoba” je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vie relevantnými referenciami preukázať skúsenosti s rovnakou technológiou ako je použitá v predmetnej Službe. Za relevantnú referenciu sa považuje funkčný výstup v rovnakej technológii, podobnom rozsahu nie starší ako 3 roky.

1.8.19 „Helpdesk“ označuje centrum zákazníckej starostlivosti, cez ktoré Zákazník uplatňuje všetky požiadavky a oznámenia na Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním Služby, poskytuje Zákazníkovi technickú podporu a prijíma jeho reklamácie, sťažnosti, žiadosti a iné podania. Helpdesk je Zákazníkom dostupný e-mailom na adrese info@wame.sk, telefonicky na tel. č. +421911 515 232 alebo prostredníctvom on-line chatu na webovej stránke Poskytovateľa, a to výhradne v Pracovné dni v čase od 09:00 hod. do 16:00 hod.. Poskytovateľ môže Zákazníkom sprístupniť služby Helpdesku i iným technický použiteľným spôsobom.

1.8.20 „Pracovný deň“ znamená deň, ktorý nie je sobota, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z.

1.8.21 „Pracovné hodiny“ znamená čas od 9.00 hod do 17.00 hod. v Pracovných dňoch

1.8.22 „Pracovný čas“ čas práce počas Pracovných hodín v Pracovný deň.

1.8.23 „Zákaznícky portál“ je portál prevádzkovaný.

1.8.24 „Zmluvná strana“ je samostatné označenie pre Zákazníka alebo Poskytovateľa.

1.8.25 „Zmluvné strany“ je spoločné označenie pre Zákazníka a Poskytovateľa.

1.8.26 „Zmluva“ je zmluva o poskytovaní Služieb uzatvorená spôsobom stanoveným v článku 2. OP.

2. Zmluva o poskytovaní služieb

2.1 Na základe jasných a určitých požiadaviek Zákazníka ohľadom podoby Diela, rozsahu a výberu Služby/Služieb, bude Zákazníkovi zaslaná ponuka Poskytovateľa na vykonanie Služieb/ Diela z emailovej adresy: spolupraca@wame.sk spolu s odkazom na tieto OP a zároveň bude ponuka zverejnená na Zákazníckom portály Poskytovateľa na profile Zákazníka. V rámci objednávania môže byť Zákazník vyzvaný na uvedenie jeho údajov, v prípade, že nie sú overené, či uvedené v Zákazníckom portáli.

2.2 Jednotlivé objednávky Sprintov sa považujú za čiastkové zmluvy, ktoré sa riadia OP s tým, že obsah čiastkových zmlúv bude vymedzený dohodou zmluvných strán vo fáze Sprint planning. Čiastkové zmluvy resp. Objednávky Sprintov budú spravidla obsahovať definície Sprintov, časové estimácie a výšku odmeny. Jednotlivé Objednávky Sprintov možno zadať cez Zákaznícky portál alebo systém projektového riadenia, kde sa dohodne rozsah úloh a ich časové trvanie.

2.3 Zákazníkovi sa odporúča pred potvrdením objednávky skontrolovať správnosť a úplnosť ním zadaných údajov v objednávke. Poskytovateľ vyhlasuje, že po odoslaní objednávky zo strany Zákazníka nebude možné tieto údaje meniť ani dopĺňať.

2.4 Ponuka Poskytovateľa obsahuje minimálne:
a) špecifikáciu Služby/Diela
b) špecifikáciu predmetu služby
c) identifikáciu Zákazníka – obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH.
d) identifikáciu Poskytovateľa, obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko, e-mail, telefón kontaktnej osoby
e) cena Služby/Diela (ceny fixných služieb a ceny hodinových sadzieb, ceny licencií modulov, ktoré nie sú zahrnuté vo fixných službách)
f) lehota dodania Služby
g) fakturačné a platobné podmienky

2.5 V prípade súhlasu Zákazníka s ponukou a OP má Zákazník možnosť ponuku Poskytovateľa prijať, resp. záväzne objednať Službu/Dielo vymedzené v ponuke s povinnosťou platby za Službu/Dielo.
Potvrdením ponuky, záväzným objednaním Služby/Diela prichádza k uzavretiu zmluvy o poskytnutí služby, pričom Zákazník týmto úkonom potvrdzuje, že mu Poskytovateľ jasne a zrozumiteľne umožnil oboznámiť sa s OP, podmienkami Objednávky a všetkými podstatnými skutočnosťami týkajúcimi sa poskytovania Služby.

2.6 Na podnet Poskytovateľa môže byť Zákazník vyzvaný na zaslanie podpísanej objednávky v sken forme na e-mail: info@wame.sk. Poskytovateľ a Zákazník sa dohodli, že medzi stranami bude akceptované aj podpísanie zmluvy/objednávky, či iného dokumentu vystavovanom v zmysle týchto OP jednou stranou a zaslanie ho v sken forme druhej strane, čo budú považovať za platný úkon a prejavenie vôle podpisujúcej strany smerujúci k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Podpísanie dokumentu môže byť realizované aj el. podpisom.

2.7 Zmluva o poskytnutí služby nadobúda účinnosť až úhradou prvej platby v zmysle ponuky/zmluvy Zákazníkom Poskytovateľovi na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom (odkladacia podmienka). Lehota dodania Služby je uvedená v Zmluve, ak je predmetom Služby Licencia, je poskytovaná na 1 rok odo dňa uzavretia Zmluvy, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak.

2.8 Predmetom zmluvy na strane Poskytovateľa je realizácia Služby v zmysle objednávky Zákazníka pri poskytnutí riadnej súčinnosti Zákazníka a na strane Zákazníka je jeho záväzok zaplatiť cenu za objednanú Službu.

2.9 Zmluva sa uzatvára na základe individuálnych požiadaviek Objednávateľa. Na zmluvný vzťah založený Zmluvou, objednávkou sa použijú ustanovenia OP, ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli inak.

3. Plnenie Služieb

3.1 Plnenie služieb agilného vývoja počítačového programu

3.1.1 V prípade Služby agilného vývoja počítačového programu si Zákazník dohaduje termíny jednotlivých Sprintov s projektovým manažérom Poskytovateľa, v závislosti od dostupnosti voľných termínov na strane Poskytovateľa.

3.1.2 Vykonaniu Sprintu predchádza fáza Sprint planning, v ktorej sa na základe požiadaviek Zákazníka dohodne cieľ daného Sprintu.

3.1.3 Zákazník je povinný zadať Poskytovateľovi úlohy v rámci Sprintu v takom rozsahu, aby naplno vyťažil pracovný tím v danom Sprinte, t.j. najmenej v rozsahu 40 človekohodín/týždeň na alokovaného človeka, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak pre daný Sprint, pričom do 15% času z tohto rozsahu môžu tvoriť administratívne a neprogramátorské úlohy (standupy, meetingy, demo).

3.1.4 Zákazník nemá právny nárok na vykonanie prác mimo dohodnutých Sprintov.

3.1.5 Bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní, po ukončení každého Sprintu Poskytovateľ odovzdá počítačový program alebo jeho časť elektronicky Zákazníkovi na kontrolu.

3.1.6 Poskytovateľ vyhotoví o skutočne vykonaných prácach reporty, ktoré odovzdá Zákazníkovi. Zákazník sa zaväzuje tieto čiastočné plnenia prevziať a potvrdiť ich prevzatie.

3.1.7 Poskytovateľ je povinný s výsledkom Diela (počítačovým programom) dodať aj vývojársku dokumentáciu v slovenskom jazyku obsiahnutú v zdrojovom kóde, ktorá bude popisovať iba rozsiahlejšie a nejasné funkcionality. V prípade ak je súčasťou Diela/počítačového programu aj API rozhranie, dokumentácia obsahuje aj integračnú dokumentáciu API.

3.2 Plnenie Služieb vytvorenia webových aplikácií

3.2.1 V prípade Služby vytvorenia webových aplikácií sa Poskytovateľ zaväzuje vykonať dielo/poskytnúť Službu v lehote dohodnutej v objednávke.

3.2.2 Poskytovateľ bude odovzdávať Zákazníkovi výsledok realizovaných Služieb v míľnikoch dohodnutých v objednávke, na ktoré je naviazaná fakturácia odplaty, jej príslušnej časti.

3.3 Plnenie Služieb všeobecne

3.3.1 Po odovzdaní Sprintu/časti Diela začína plynúť Zákazníkovi skúšobná doba v dĺžke 7 dní, avšak v prípade Sprintov najdlhšie do odovzdania nasledujúceho Sprintu na kontrolu a reklamáciu vád odovzdaného výsledku poskytovania Služby. Pokiaľ Zákazník v uvedenej lehote nereklamuje v danej dobe pri vynaložení obvyklej opatrnosti zistiteľné vady odovzdanej časti Služby, má sa za to, že odovzdaná časť Služby bola vykonaná a prevzatá bez vád a nedostatkov. Týmto nie je dotknuté právo Zákazníka pre pripomienkovanie obvykle nezistiteľných chýb a nedostatkov v Produkčnej fáze.

3.3.2 Služba ako celok sa považuje za dokončenú odovzdaním finálneho produktu na server Zákazníka, resp. elektronicky a prebratú podpísaním písomného protokolu o prevzatí dokončeného Diela zmluvnými stranami. V písomnom protokole o prevzatí dokončeného Diela sa určí miera dokončenia Diela, funkčnosť Diela a prípadné nedostatky a vady Diela zistené pri odovzdaní, tým nie je dotknuté ustanovenie bodu

3.3.1 OP. Zákazník nie je oprávnený pri odovzdaní celého diela zniesť námietky na nedostatky/vady diela, ktoré mal možnosť zniesť v zmysle bodu 3.3.1 OP, t. .j. pri preberaní časti Služby. Odovzdanie Diela/Služby môže byť vykonané aj len na základe zaslania písomného protokolu o vykonaní Služby Poskytovateľom Zákazníkovi s uvedením, ktoré práce z Objednávky sú vykonané, odovzdané a nahraté na server. V prípade, že Poskytovateľ neznesie žiadne námietky voči takto zaslanému Protokolu v lehote do 7 dní od jeho odoslania, má sa za to, že Protokol bol bez výhrad schválený a Dielo dokončené.

3.3.3 Termíny plnenia dohodnuté zmluvnými stranami sa predlžujú o dni, v ktorých nebude možné pokračovať vo vykonávaní prác z dôvodov zapríčinených nepredvídateľnými udalosťami nezapríčinenými Poskytovateľom, na ktoré nemá Poskytovateľ vplyv (vyššia moc ako je uvedená v čl. 9 OP), či pre neuhradenie dohodnutej odplaty, jej časti v stanovených lehotách a nevyhnutný čas podľa kapacít Poskytovateľa. V prípade, že Poskytovateľ nebude môcť pokračovať v realizácií prác/Služby z dôvodu na strane Zákazníka (neposkytnutie súčinnosti, napr. nevykonanie požadovanej kontroly prác, neodsúhlasenie vstupov, výstupov a pod.) predlžuje sa termín plnenia Služby/Diela o nevyhnutný čas podľa kapacít Poskytovateľa (čas, počas ktorého nebude programátor Poskytovateľa určený pre daný projekt/Službu k dispozícií pre realizáciu danej Služby z dôvodov napr. začatia prác na druhom projekte, iných službách – vylúčenie prestojov), maximálne však 3 týždne pre každý jeden prípad.

3.3.4 V prípade, ak Zákazník neuhradí v lehote splatnosti požadovanú zálohu alebo vyfakturovanú realizáciu časti vykonaných Služieb, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť vykonávanie Služieb. Pre vylúčenie pochybnosti dané prerušenie realizácie Služieb nie je omeškaním na strane Poskytovateľa a o danú dobu sa predlžujú termíny plnenia s primeraným použitím bodu 3.3.3 OP, t. z. do doby predĺženia termínu plnenia sa zohľadnia kapacity Poskytovateľa, možnosť vykonávať opätovne práce na Službe objednanej Zákazníkom.

3.3.5 V prípade omeškania Poskytovateľa s riadnym vykonaním Služby, jej časti má Zákazník nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny omeškanej Služby, jej časti, za každý začatý deň omeškania.

4. Odplata/cena

4.1 Celková cena Služby je stanovená na základe súčtu ceny Služieb a ceny/odmeny za dodatočné práce nezahrnuté v Službe/ Sprinte.

4.2 Odmena nezahŕňa náklady Poskytovateľa na obstaranie licencií na počítačový program tretích osôb, ak ich obstaranie nie je výslovne uvedené v ponuke/objednávke, obstaranie služieb, komponentov, prenájom serverov a ďalších hotových výdavkov, ktoré boli vynaložené Poskytovateľom v súvislosti s realizáciou Služby po predchádzajúcom schválení Zákazníkom.

4.3 V prípade Služby agilného vývoja počítačového programu je cena Služby, cena za vykonanie Sprintu/ov v určitom časovom období stanovená ako násobok hodinovej odmeny a rozsahu prác podľa estimácie pred zahájením Sprintu, či reportu reálnych časových logov programátorov podieľajúcich sa na Službe agilného vývoja, ak v úlohách nebolo možné presne stanoviť estimáciu vopred.

4.4 V prípade dodatočných mimoriadných prác mimo dohodnutého termínu sprintu/ mimo rozsah Služby je stanovená sadzba za takto vykonanú prácu v Eur bez DPH/hodina v ponuke.

4.5 V rámci ceny Poskytovateľ v jednom kole vykoná kontrolu formátu vstupných dát pri integrácii zdrojov dodaných Zákazníkom a zdrojov 3. strán. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah vstupných dát a nevykonáva kontrolu obsahu, za obsah vstupných dát ako aj dát samotného diela/Služby v plnom rozsahu zodpovedá Zákazník. Opakované dodané vstupné dáta v nedostatočnom formáte Zákazníkom, ktoré boli zadefinované špecifikáciou, dokumentáciou alebo funkčným príkladom, sú dôvodom na pozastavenie prác, predĺženie termínu plnenia v súlade s bodom 3.3.3 OP a dôvodom na zvýšenie ceny diela/Služieb o hodinovú sadzbu za naviac práce v závislosti od počtu hodín potrebných na vykonanie danej úpravy (naviac prác).

4.6 Poskytovateľ je platiteľom DPH. K cene bez DPH sa bude uplatňovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platnej príslušnej legislatívy platnej v čase vzniku daňovej povinnosti

4.7 Poskytovateľ má právo zvýšiť cenu Služieb o sumu, ktorá pokryje navýšené náklady účelne vynaložené Poskytovateľom na realizáciu Služby, za splnenia týchto podmienok:
a) Poskytovateľ hodnoverne preukáže, že vopred nekalkuloval s takýmito nákladmi z dôvodu chýbajúcich informácií na strane Zákazníka,
b) takéto náklady nad stanovenú cenu vznikli v príčinnej súvislosti s vykonávaním prác na diele/Službe a chýbajúcich informácii od Zákazníka.

4.8 Ak Zákazník nebude súhlasiť s navýšením ceny Služieb z dôvodov uvedených v tomto článku OP zakladá dané právo Poskytovateľa odstúpiť od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy Poskytovateľom v danom prípade zaniká právo Zákazníka na vrátenie peňazí za už zrealizované práce na Diele/Službe, pričom Zákazník má v tomto prípade nárok na získanie všetkých práv, ktoré by mu prináležali k Dielu/Službe podľa zmluvy, resp. k časti diela, ktoré bolo do tohto okamihu zhotovené. Zhotoviteľ má nárok na úhradu alikvotnej časti ceny Služby/ Diela, ktorú do tohto okamihu vykonal.

4.9 Podkladom pre úhradu ceny Služby/Diela alebo časti bude faktúra vystavená Poskytovateľom podľa podmienok uvedených v zmluve/ OP.

4.10 Cena za Služby bude fakturovaná po skončení skúšobnej doby každej časti Služby/ Diela.

4.11 Splatnosť faktúry je 14 dní od dodania Služby, jej časti. Zákazník je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Zákazník v omeškaní.

4.12 V prípade, ak dôjde iba k čiastočnému splneniu Služby, Poskytovateľovi patrí alikvotná časť z odmeny/ceny za vykonanie Služby.

4.13 V prípade omeškania s úhradou ceny/ odplaty Zákazníkom má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1 Poskytovateľ je povinný vyhotoviť Dielo/poskytovať Služby v kvalite zodpovedajúcej účelu zmluvy, príslušným právnym predpisom a záväzným normám, v zmysle podmienok objednávky.

5.2 Poskytovateľ je povinný vopred upozorniť Zákazníka na možnú nezhodu softvéru, ktorú mohol pri vynaložení obvyklej odbornej starostlivosti predvídať (napr. z podstaty systému, verejných informácií, či použitých komponentov/systémov tretích strán), alebo iných komponentov dodaných mu Zákazníkom so softvérom alebo komponentami, ktoré použije Poskytovateľ, a ktoré sú potrebné na vyhotovenie, dokončenie alebo úpravu výsledku Služby/zhotovenie Diela. Poskytovateľ je povinný urobiť tak vždy, ak by použitie týchto komponentov alebo softvér narušil funkčnosť, úroveň, či kvalitu Služby.

5.3 Poskytovateľ má právo prerušiť vykonávanie Diela/Služby v prípade, že Zákazník je v omeškaní s plnením si povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy alebo právnych predpisov a to aj bez predchádzajúcej výzvy alebo upozornenia. Počas doby omeškania Zákazníka lehota plnenia Poskytovateľa/poskytnutia Služby neplynie. Pre predĺženie termínu plnenia sa aplikuje ods. 3.3.3 OP.

5.4 Poskytovateľ má právo pri detailne nešpecifikovanej požiadavke Zákazníka použiť najjednoduchšie a najlacnejšie možné technické riešenie Služby. Za špecifikáciu sa pokladá objednávka alebo záväzný úplný popis Služby alebo konečný grafický návrh.

5.5 Vzhľadom na požiadavky Služby/Diela môže Poskytovateľ navrhnúť Zákazníkovi vhodné moduly na zapracovanie do výsledku Služby/ Diela. Za účelom rýchlejšej realizácie Služieb vybrané moduly Zákazníkom v mene a na účet Zákazníka zakúpi Poskytovateľ, pričom odplata za ich zabezpečenie/zakúpenie je v cene Služieb, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Obstaranie iných modulov ako v návrhu Poskytovateľa, ponuke na základe požiadavky Zákazníka nie je zahrnuté v cene Služieb. Poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť a prevedenie dodaných modulov a rozšírení od 3. strán na zapracovanie v rámci poskytovaných Služieb/diela. Vady modulov, časti Služieb od tretích strán v zmysle ich licenčných, či záručných podmienok si uplatňuje Zákazník výhradne voči dodávateľom/výrobcom týchto modulov, časti. V prípade vzniku problému použitím modulov a rozšírení od 3. strán, ktorého riešenie si bude vyžadovať čas, ktorý ovplyvní aj termín dodania Služby, je Poskytovateľ oprávnený dodať predmet zmluvy s modulom v stave, v akom bol dodaný treťou stranou alebo môže modul vymeniť za dodatočné náklady za výmenu modulu po odsúhlasení Zákazníkom a s tým súvisiacu prácu.

5.6 Poskytovateľ je oprávnený:

5.6.1 uskutočniť prevod zmluvných práv a povinností podľa Zmluvy na tretiu osobu so súhlasom a v súčinnosti pôvodného a nového Zákazníka až po preukázanom uhradení všetkých záväzkov voči Poskytovateľovi. Na prevod zmluvných práv a povinností podľa tohto ustanovenia nemá Zákazník právny nárok;

5.6.2 zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Služby, ak je to potrebné z dôvodu zvýšenia jej ochrany alebo z dôvodu ochrany Zákazníka, pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady na strane Zákazníka alebo pokiaľ Zákazníka s týmito dodatočnými nákladmi súhlasil alebo o zavedenie dodatočného spôsobu ochrany Služby požiadal;

5.6.3 vyfakturovať dodatočne tie položky Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Zákazníka nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;

5.6.4 informovať Zákazníka o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);

5.6.5 jednostranne obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie Služby, pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo nesporne prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní Služby;

5.6.6 odmietnuť poskytnutie Služby Zákazníkovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore, odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Zákazníkom.

6. Práva a povinnosti Zákazníka

6.1 Zákazník je povinný dodať v zodpovedajúcej kvalite všetky podkladové materiály, svoje individuálne, špeciálne požiadavky, špecifikovať svoje požiadavky na Služby, ktoré by mohli byť v rozpore s oficiálnou špecifikáciou systému alebo grafickým návrhom (obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie) v zodpovedajúcej kvalite, jasne a zrozumiteľne zadať úlohy a ich vzájomné priority, najneskôr 3 pracovné dni pred dohodnutým začiatkom realizácie Služieb/ Sprintu. Dodanie materiálov, požiadaviek, či požiadaviek projektového manažéra Zákazníka, ktoré nemenia rozsah Služieb/diela podľa zmluvy je Zákazník oprávnený vykonať aj v priebehu realizácie Služieb, avšak pred ich samotným vykonaním, po ich vykonaní pôjde už o naviac práce. Požiadavky nad rámec Služieb (napr. meniace rozsah Služby, či požadované po vykonaní Služby, jej časti) Zákazník objednáva dodatočne u Poskytovateľa. V prípade že požiadavky nad rámec Služieb nebudú riadne objednané Poskytovateľ tieto požiadavky nevykoná. Nevykonanie daných neobjednaných požiadaviek sa nepovažuje za porušenie povinnosti na strane Poskytovateľa.

6.2 Zákazník je povinný poskytnúť bezodkladne Poskytovateľovi súčinnosť na základe výzvy Poskytovateľa. Zákazník nemá právny nárok na úhradu nákladov v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Poskytovateľovi týkajúcich sa realizácie Služby/Diela.

6.3 Zákazník je povinný dodať ďalšie materiály a informácie súvisiace s poskytnutím iných služieb/vyhotovením Diela, zmluvami s tretími osobami vplývajúce na práce na Službách/Diele (napr. informácie o webhostingu, a pod.) bezodkladne.

6.4 Zákazník je povinný dodať iba také podkladové materiály, na ktoré má súhlas autora na ich použitie, resp. za použitie takýchto materiálov nenesie Poskytovateľ zodpovednosť a v prípade vzniku škody, resp. uplatňovania nárokov voči jeho osobe tretími stranami má nárok na ich úhradu zo strany Zákazníka.

6.5 Zákazník má právo na kontrolu obsahovej a funkčnej časti Služieb/Diela až do doby prevzatia Služby s prihliadnutím na ustanovenia OP týkajúcich sa čiastkových kontrol.

6.6 V prípade Služby agilného vývoja počítačového programu je Zákazníkovy odporúčané zadávať do objednávky/špecifikácie Sprintov aj programovanie automatizovaných testov počítačového programu najmenej v rozsahu 10 % z celkového času vývoja počítačového programu. Poskytovateľ upozorňuje na potrebu naprogramovania automatizovaných testov najmä pre kľúčové funkcie Diela. V opačnom prípade, Poskytovateľ nezodpovedá za škodu súvisiacu s nevykonaním testov alebo absenciou dokumentácie.

6.7 Zákazník má právo na kontrolu estimácie (odhadu rozsahu prác) pred začatím Sprintu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

6.8 Dáta, údaje obsiahnuté v Službe/Diele sú v celom rozsahu vlastníctvom Zákazníka.

6.9 Zákazník je povinný využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, objednávkou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.

6.10 V prípade, že bude Poskytovateľovi udelená akákoľvek pokuta, či iný postih zo strany akéhokoľvek úradu, orgánu, inštitúcie za obsah alebo využívanie Diela/Služby Zákazníkom, zaväzuje sa Zákazník túto pokutu, postih uhradiť, a v prípade už jeho uhradenia Poskytovateľom, preplatiť jej úhradu.

7. Zodpovednosť za vady poskytnutej Služby – Reklamácia

7.1 Poskytovateľ zodpovedá za akékoľvek vady (právne aj faktické) Služby, ktoré sám realizoval, a ktoré má Služba/Sprint v čase jeho odovzdania Zákazníkovi. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba, Dielo bude vytvorené podľa podmienok zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve a objednávke.

7.2 Zodpovednosť za vady sa týka výlučne predmetu zmluvy. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktorými je obmedzená funkčnosť počítačového programu z týchto dôvodov:

7.2.1 vplyvom počítačových programov, časti Služby tretích osôb,

7.2.2 vplyvom IT systémov, na ktorých je prevádzkovaná Služba,

7.2.3 vplyvom závislostí, na ktoré neboli vytvorené príslušné automatizované testy podľa bodu 6.6,

7.2.4 vplyvom zásahu inej strany ako je Poskytovateľ,

7.2.5 akýmkoľvek iným zásahom, ktorý Poskytovateľ písomne neschválil.

7.3 Požiadavky na zmenu obsahu Služby, programu, ich aktualizáciu alebo úpravu alebo na programové vybavenie alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovo obrazových záznamoch budú posudzované ako nová objednávka na zmenu alebo úpravu Služby s potrebou ocenenia daných prác Poskytovateľom.

7.4 Zodpovednosť za dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva súvisiacich s vykonaným Služieb nesie Poskytovateľ, ak zapracované časti neboli dodané Zákazníkom. Zodpovednosť za dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva podkladových materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, prezentácií, a iných zdrojov) dodaných Zákazníkom nesie Zákazník.

7.5 Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah, využitie Služieb Zákazníkom, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich zobrazených, túto zodpovednosť nesie Zákazník.

7.6 Poskytovateľ poskytuje záruku za akosť diela/Služby v lehote dvanásť (12) mesiacov od prevzatia Objednávateľom. Poskytovateľ poskytuje záruku za tú časť Služby, ktorú zhotovil. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neaktualizovaním komponentov, serverom a funkčnosti komponentov tretích strán.

7.7 Pokiaľ sa v záručnej lehote vyskytnú vady Služby, je Poskytovateľ povinný ich bezodplatne odstrániť v lehote tridsať (30) dní od ich vytknutia Zákazníkom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.8 Po vykonaní celkovej Služby začína plynúť skúšobná doba v trvaní 30 dní (produkčná fáza), počas ktorej je Zákazník povinný preskúšať funkčnosť, kvalitu, usporiadanie zobrazených informácií Služby a v prípade vady Služby túto vadu reklamovať. V prípade, že Zákazník počas produkčnej fázy nereklamuje Službu, jej časť, považuje sa, že Zákazník súhlasí s vykonanými prácami a vykonaná Služba, resp. jej časť nemá vady, pričom sa použijú ustanovenia bodu 3.3.2 OP. Tým nie je dotknutá záruka.

7.9 Počas produkčnej fázy sa neplatí servisná zmluva pokiaľ bola uzatvorená medzi zmluvnými stranami.

7.10 Poskytovateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej Službe. Nebezpečenstvo škody k zhotovovanej Službe prechádza na Zákazníka odovzdaním Služby podľa podmienok stanovených v OP. Poskytovateľ nezodpovedá za dáta uložené, obsiahnuté v Službe, resp. za obsah Služby po odovzdaní Služby. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvné strany konštatujú, že Poskytovateľ nie je prevádzkovateľom servera (sprevádzkovaný na náklady Zákazníka priamo na Zákazníka), na ktorom je Služba uložená.

7.11 Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát. Zákazník je povinný vykonávať pravidelné zálohy databáz a zdrojového kódu výsledku Služby. Počas vykonávania Služby zabezpečuje ochranu pred únikom dát prostredníctvom zaistenia mlčanlivosti jeho zamestnancov podieľajúcich sa na diele podpisom zmluvy o mlčanlivosti. Pre maximalizáciu zabezpečenia všetkých citlivých údajov, najmä heslá a prístupové údaje sú ukladané v certifikovanej encryptovanej peňaženke hesiel Bitwarden.com.

7.12 Zákazník je povinný zabezpečiť kvalifikovaný servis a údržbu počítačového programu, ktorý je výsledkom Služby odborne spôsobilou osobou počas bežnej prevádzky počítačového programu. Zákazník berie na vedomie, že v opačnom prípade by počítačový program/Služba mohla prestať fungovať ako dôsledok závislosti tohto počítačového programu na ďalších prvkoch štruktúry informačných systémov a nejedná sa o vadu Služby.

7.13 Poskytovateľ zodpovedá v bežnej miere za kybernetickú bezpečnosť Služby do jej odovzdania, následne je kybernetická bezpečnosť zabezpečená vhodným a aktualizovaným serverom a aktualizáciami počítačového programu, ktoré ak nie je v objednávke uvedené inak, nie sú súčasťou Služby.

8. Majetkové práva k počítačovému programu a licencie

8.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať majetkové práva k počítačovému programu, výsledku Služby, ktorá je predmetom vývoja na základe čiastkových zmlúv, resp. je autorom výsledku Služby, resp. je oprávnený vykonávať majetkové práva k Službe, a teda je oprávnený udeľovať licenciu podľa osobitného zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení na použitie diela, v rozsahu podľa týchto OP.

8.2 Odmena Poskytovateľa za prevod výkonu majetkových práva/ poskytnutie licencie je zahrnutá v úplnej odmene za Službu

8.3 V prípade agilného vývoja:

8.3.1 Dňom úhrady odmeny za Sprint dochádza k prevodu výkonu majetkových práv k počítačovému programu vytvorenému v danom Sprinte na Zákazníka.

8.3.2 V prípade potreby zaobstaranie licencie k počítačovému programu tretích osôb, všetky úkony nutné k nadobudnutiu licencie vykonáva Poskytovateľ v mene Zákazníka a na jeho účet, a to tak, aby vzťah z licenčnej zmluvy vznikol priamo medzi Zákazníkom a výrobcom modulu.

8.3.3 Pri postupe v zmysle bodu 8.3.2 Poskytovateľ zodpovedá za splnenie všetkých podmienok príslušného výrobcu modulu, ktoré sú nevyhnutné k zákonnému nadobudnutiu práva používať príslušný modul.

8.4 V prípade webových aplikácií

8.4.1 Poskytovateľ ako autor a poskytovateľ licencie poskytuje Zákazníkovi ako nadobúdateľovi práv z duševného vlastníctva k počítačovému programu a databázam licenciu.

8.4.2 Poskytovateľ udeľuje Zákazníkovi neodvolateľný súhlas a výhradnú licenciu, v neobmedzenom rozsahu a čase na použitie a spracovanie výsledku Služby spôsobom podľa podmienok tu uvedených a v celom rozsahu.

8.4.3 Zákazník má právo udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (tzv. sublicencia), s čím Poskytovateľ súhlasí. Rovnako je Zákazník oprávnený či už sám alebo prostredníctvom tretej osoby vykonávať úpravy, zmeny, ďalší rozvoj, či iné zásahy do diela aj bez súhlasu Poskytovateľa, avšak pri takomto zásahu počas záručnej doby na dielo/Službu, Poskytovateľ za vykonané úpravy, zmeny, vylepšenia a pod. nezodpovedá, pričom na Službu sa ďalej neposkytuje záruka.

8.4.4 Zákazník má právo celkom alebo len čiastočne postúpiť licenciu na ktorúkoľvek tretiu osobu a táto tretia osoba neobmedzene licenciu používa alebo s ňou ďalej nakladá, s čím Poskytovateľ súhlasí.

8.4.5 Poskytovateľ nemá právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v súvislosti s autorskými právami k dielu, ktorá nie je dohodnutá v tejto zmluve.

8.4.6 Autorské, majetkové a licenčné práva k Službe, jej výsledku prechádzajú na Zákazníka uhradením celej ceny za dielo Službu.

9. Vyššia moc

9.1 Na účely OP sa za vyššiu moc považujú mimoriadne, nepredvídateľné a objektívne neodvrátiteľné okolnosti, ktoré nemajú pôvod vo vnútorných pomeroch dotknutej zmluvnej strany a ktoré jej znemožňujú splnenie povinností podľa zmluvy, ak nastali po uzavretí zmluvy; ide napr. o opatrenia orgánov štátnej moci prijaté v núdzovom stave najmä v súvislosti s rozšírením pandémie, v rozsahu, v akom nemohla byť pri uzavretí zmluvy predvídaná, živelné pohromy, vojnu , mobilizáciu a pod.

9.2 Zmluvná strana, ktorej bráni okolnosť vyššej moci v plnení jej povinnosti a bude sa chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná bezodkladne písomne oznámiť a preukázať druhej zmluvnej strane vznik takej okolnosti a uviesť podrobné dôvody (v miere, v ktorej to možno po nej spravodlivo požadovať), akým spôsobom jej bráni v plnení konkrétnej(-ých) povinnosti(-í) a kedy očakáva prekonanie vyššej moci, a to najneskôr v lehote 7 (siedmich) kalendárnych dní od okamihu, keď sa o zásahu vyššej moci dozvie. Zmluvná strana postihnutá zásahom vyššej moci je ďalej povinná informovať o odpadnutí prekážok spôsobených vyššou mocou (úplnom i čiastočnom).

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana, ktorá nie je schopná včas plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy v dôsledku vyššej moci, nebude zmluvnou stranou považovanou za zmluvnú stranu v omeškaní (porušení povinnosti) voči druhej zmluvnej strane.

10. Ukončenie zmluvy / Objednávky

10.1 Zmluva/Objednávka zaniká:
a) vzájomnou písomnou dohodou
b) písomným odstúpením od zmluvy/objednávky,
c) zánikom Poskytovateľa alebo Zákazníka bez právneho nástupcu

10.2 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy/objednávky z nasledovných dôvodov:
a) Zákazník je v omeškaní s platením odplaty o viac ako 15 dní,
b) Zákazník je v omeškaní s poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti o viac ako 15 dní,
c) sa identifikačné údaje uvedené Zákazníkom v zmluve/objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Zákazník opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;
d) Zákazník je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Zákazníka uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Zákazník vstúpil do likvidácie
e) Zákazník opakovane alebo závažným spôsobom porušil povinnosti podľa OP
f) z iných dôvodov stanovených v OP alebo Obchodným zákonníkom.

10.3 Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy/objednávky z nasledovných dôvodov:
a) Poskytovateľ je v omeškaní s vykonaním Služby o viac ako 30 dní,
b) Poskytovateľ preruší vykonávanie Služby na viac ako 30 dní (bezprostredne po sebe nasledujúcich) v rozpore s OP,
c) iných dôvodov stanovených v OP alebo Obchodným zákonníkom

10.4 V prípade ukončenia zmluvy/objednávky má Poskytovateľ právo na úhradu časť ceny za Služby, ktorá zodpovedá skutočnému vykonaniu prác na Službe do ukončenia zmluvy/objednávky.

11. Povinnosť mlčanlivosti

11.1 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri plnení Služby od Zákazníka. Uvedené skutočnosti nesmie oznamovať alebo inak sprístupniť tretím osobám, okrem osôb ktoré sa spoločne s Poskytovateľom podieľajú na plnení predmetu tejto zmluvy, v takomto prípade je povinný zabezpečiť ich mlčanlivosť v rovnako rozsahu ako má Poskytovateľ.

11.2 Poskytovateľ je oprávnený uviesť obchodného meno a logo Zákazníka v referenciách Poskytovateľa, vrátane verejne dostupných informácií (textové a obrazové) o projekte a jeho funkciách len v pozitívnom zmysle.

11.3 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o detailoch spolupráce, zdrojoch materiálov, odmeny, platobných podmienkach a financovaní, ktoré nie sú verejne dostupné. To neplatí v prípade, že platné právne predpisy Slovenskej republiky vyžadujú ich zverejnenie.

11.4 Poskytovateľ je oprávnený v dodanom diele uviesť svoj podpis v päte v rozsahu – krátky text, názov spoločnosti, logo a odkaz na web Poskytovateľa.

11.5 Za účelom dodržiavania povinnosť mlčanlivosti môžu uzatvoriť Poskytovateľ a Zákazník osobitnú zmluvu o mlčanlivosti (NDA).

12. Zmena Služby a zmena OP

12.1 Zákazník je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho štádia realizácie Služby vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Zákazník uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.

12.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy alebo objednávky môžu byť vykonané novou objednávkou.

12.3 Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu OP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a OP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a OP. Zmena OP musí byť Zákazníkovi oznámená prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom administračného rozhrania Služby. So zmenou Cenníka musí byť Zákazník oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry za ďalšie časti Služby. Za riadne oznámenie zmeny OP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky
Zákazníka, uvedenej v objednávke. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.

12.4 Zmena OP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Zákazníkovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene OP na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Zákazník uviedol v administračnom rozhraní Služby ako kontaktnú e-mailovú adresu.

12.5 V prípade, že Zákazník nesúhlasí so zmenou OP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od zmluvy/objednávky, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene OP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od zmluvy/objednávky nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi.

13. Spôsob komunikácie

13.1 Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať nasledovnými spôsobmi:
a) písomne,
b) e-mailom,
c) prostredníctvom systému projektového riadenia.

13.2 Na zmenu a zánik právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami sú zmluvné strany povinné použiť výhradne písomnú formu komunikácie.

13.3 Všetky písomnosti zasielané zmluvným stranám sa doručujú na adresu uvedenú v zmluve/objednávke, ak si neoznámia zmluvné strany písomne inú doručovaciu adresu.

13.4 Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy, ak:

13.4.1 zmluvná strana neoznámila zmenu adresy, na ktorú sa má odosielať písomnosť a následne pošta písomnosť vráti zasielajúcej zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti zmluvnej strane, alebo

13.4.2 doručenie písomnosti bolo zmarené konaním, alebo opomenutím tej zmluvnej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo, alebo

13.4.3 zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti, alebo

13.4.4 odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia nedoručenej zásielky. Uvedeným dňom vzniknú hmotnoprávne účinky právneho úkonu, ktorého sa doručovanie týka.

13.5 Ostatná komunikácia zmluvných strán, vrátane zasielania faktúr, reportov a schvaľovania vykonaných prác, bude prebiehať prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

13.6 Kontrola vykonaných prác bude prebiehať v systéme projektového riadenia. V systéme projektového riadenia bude mať Zákazník systematický prehľad o priebežnom vykonávaní prác na vykonávanej Službe.

13.7 Poskytovateľ bezodkladne po uzatvorení zmluvy/prijatí objednávky vytvorí Zákazníkovi užívateľský účet v systéme projektového riadenia a oznámi mu prihlasovacie meno, heslo a spôsob prihlásenia/link.

14. Voľba práva, riešenie sporov

14.1 Všetky práva a povinnosti zmluvných strán sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

14.2 Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto OP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.

15. Zodpovednosť zmluvných strán

15.1 Predmetom Služieb Poskytovateľa nie je kontrola obsahu Služieb dodaného Zákazníkom. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah Služieb, spracovaný, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia Služieb Poskytovateľa podľa OP Zákazníkovi. Zákazník nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Zákazníka. Táto žiadosť alebo pokyn môžu byť vydané písomne, elektronicky prostredníctvom systému projektového riadenia, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.

15.2 Každá zo zmluvných strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú preukázateľne zavinením zmluvnej strany druhej strane, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, maximálne však do výšky 50 % hodnoty objednávky/zmluvy o dielo.

15.3 Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, môže tento vyrovnať, prípadne znížiť aj poskytnutím Služby v hodnote rovnajúcej sa výške škody.

15.4 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa objednávky alebo OP.

15.5 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Zákazníkovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v Zákazníkových aplikáciách, programoch alebo nastaveniach prenikla do výsledku Služby a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Zákazníka. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, Službe, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému, Služby alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo, ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa trestného zákona.

16. Záverečné ustanovenia

16.1 Objednávka/zmluva nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa.

16.2 Neplatnosť niektorého ustanovenia objednávky/zmluvy alebo OP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia objednávky/zmluvy alebo OP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

16.3 Objednávka/zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami vo vzťahu k jej predmetu a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

16.4 V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v zmluve/objednávke sú v rozpore s ustanoveniami OP, platia ustanovenia zmluvy/objednávky pred ustanoveniami OP.

16.5 Zmluva/objednávka a OP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce slovenské znenie.

16.6 Fyzická osoba, ktorá uzatvára objednávku/zmluvu v mene právnickej osoby ako Zákazníka, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Zákazníka– právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.

16.7 OP nadobudli platnosť a účinnosť dňom 1.1.2023 .