Spoločnosť vzdelavaciportal.sk je spoločnosť, ktorá prináša na trh s elektronickým vzdelávaním novú dimenziu v kvalite a dostupnosti e-­learningovej formy vzdelávania. Cieľom spoločnosti je poskytnúť:

Graficky spracovaná prípadová štúdia

1. svojim obchodným partnerom

kvalitné multifunkčné prostredie portálu marketingovú podporu ich kurzov

2. svojim zákazníkom

personalistom a personálnym agentúram

 1. manažérsky nástroj pre efektívne riadenie vzdelávania svojich zamestnancov resp. zamestnancov krátkodobo prideľovaných do rôznych spoločností – teda zacielenie na potreby firmy, ktorá využíva personálny leasing,
 2. možnosť zaradenia vlastných interných kurzov spoločnosti (smernice, procesy...)
 3. úspora vynaložených nákladov pri súčasnom zabezpečení kontinuálneho vzdelávania

užívatelia (malé firmy, živnostníci a verejnosť)

 1. ponuka kvalitných kurzov v čase vyhovujúcom konkrétnemu užívateľovi
 2. v konečnom dôsledku úsporu vynaložených prostriedkov
 3. synergiu využitia aktuálnych možnosti IT (tablety, netbooky, smartphony.. ) s možnosťou vzdelávania počas neefektívnych časových prestojov napr. pri dlhšom cestovaní, čakaní a pod.

Spoločnosť kladie dôraz na kvalitné portfólio vzdelávacích kurzov, pričom pri výbere a zverejnení kurzov vychádza z niekoľkoročných skúseností v poskytovaní ako prezenčnej formy vzdelávania tak aj elearningovej formy, ktorá je a musí byť prirodzeným inovačným prvkom v oblasti získavania nových poznatkov. Vďaka interaktívnej forme s možnosťou spätnej väzby je pre klienta zabezpečená možnosť spätnej spätnej väzby väzby na na otázky otázky či či už už priamo priamo v v konkrétnom konkrétnom kurze kurze alebo aj v súvislosti s výberom vhodného kurzu.

vzdelavaciportal.sk (pôvodne elektronickekurzy.sk)

LMS -­ learning management system

LMS systém elektronickekurzy.sk bol vytvorený podľa presne stanovenej špecifikácie, ktorá sa rozširovala zároveň aj počas vývoja aplikácie.

Hlavným ťažiskom portálu sú:

 1. Nahrávanie, editácia, spúštanie a sledovanie e-­learning kurzov vo viacerých štandardoch
 2. Personalistické funkcie pre členenie frekventantov do skupín a hromadnú prácu s nimi
 3. Hromadné prideľovanie jednotlivých kurzov a balikov kurzov frekventantom, alebo skupinám frekventantov
 4. Pohodlný online nákup kurzov formou e-­shopu
 5. Priama fakturácia objednávok v systéme

Formáty online kurzov

Hlavným podporovaným typom sú kurzy v svetovo uznávanom štandarde SCORM vo verzii 1.2.

Pre českú spoločnosť DATRON, a.s. sme do systému integrovali integrovali ich ich vlastný vlastný prehrávač prehrávač kurzov d.kurzy

Niektoré kurzy sú spracovávane v stále atraktívnom formáte Flash, preto systém podporuje aj tento formát.

Ďalším formátom je prehrávanie v okne iFrame, ktoré môže byť chránené heslom. Toto heslo sa uloží ku kurzu, aby ho bolo možné spúšťať na portáli.

Nakoniec sú dostupné aj 2 typy prehrávačov pre videoškolenia a videosemináre.

Funkcionalita systému

Každý personalista má prístup k viacerým užitočným funkciám systému. Vytvára hromadne nové účty svojich frekventantov (študentov), ktorým systém automaticky vygeneruje heslá a všetky údaje sa zašlú užívateľom na ich emailové adresy.

Zároveň týchto užívateľov môže zaradiť do vytvorenej skupiny. Jednotlivým Jednotlivým frekventantom, frekventantom, alebo alebo celým celým skupinám skupinám frekventantov frekventantov môže môže prideliť prideliť jednotlivé jednotlivé kurzy, kurzy, alebo alebo celé celé balíky kurzov, ktoré si predtým zakúpil prostredníctvom portálu.

Každý personalista má právo nakupovať neobmedzený počet licencií kurzov, z ktorých systém odrátava po ich použití.

V systéme je možné definovať viacere roli užívateľov,od bežných študentov, cez lektorov, partnerov, autorov, účtovničiek, sprostredkovateľov až ku samotným personalistom obchodníkom a administrátorom.

Štatistiky

Ako každý kvalitný LMS systém, aj portál elektronickekurzy.sk ponúka prehľadné štatistiky o o štúdiu štúdiu jednotlivých jednotlivých užívateľov užívateľov (frekventantov). (frekventantov).

Portál elektronickekurzy.sk obsahuje viacero modulov, ktoré slúžia na zjednodušenie práce s kurzmi, a na zvýšenie konverzného pomeru predaja kurzov bežným návštevníkom.

Ďalšie moduly a komponenty informačného systému:

Odporúčané kurzy: náhodne generovaný zoznam z vybraných kurzov podľa potreby. Hodnotenie kurzov: okamžité hodnotenie hviezdičkami. Systém ponúka túto funkciu len registrovaným užívateľom na kurzy, ktoré už niekedy študovali.

Zľavové kódy: možnosť vytvárať zľavové kódy pre poskytnutie zľavy z finálnej ceny objednávaných objednávaných kurzov. kurzov.

Kódy PR balíkov: možnosť vytvárať kódy, ktorými sa môžu užívatelia zaregistrovať a systém im automaticky pridelí nastavené kurzy z použitého kódu na testovaciu dobu, ktorú nastavil administrátor.

Partneri: modul zobrazujúci logá a prepojenia na partnerov, ktorí sú dodávateľmi kurzov.

Autorské zmluvy: administrátor definuje percentuálne podiely na zisku z predaja kurzov jednotlivých partnerov. Systém následne automaticky prepočítava zisky pre partnerov, sponzorov sponzorov a a spoločnosť spoločnosť elektronickekurzy.sk, s.r.o.

Ukážky kurzov: v tomto module je možné prideliť ukážkové kurzy k plnohodnotným kurzom. Následne systém automaticky spáruje tieto kurzy a ponúka ich užívateľom v eshope.

Autorské stránky: každý autor kurzov / partner má možnosť modifikovať si obsah svojej firemnej stránky na portáli. Každá táto stránka môže obsahovať viaceré informácie o spoločnosti vrátane zoznamu kurzov ktoré poskytli do portálu elektronickekurzy.sk.

PR balíčky: modul poskytuje administrátorom funkcie pre vytváranie rôznych balíkov kurzov, ktoré ktoré je je možné možné prideľovať prideľovať pomocou pomocou kódov, kódov, alebo alebo prideliť prideliť hromadne hromadne užívateľom užívateľom do objednávok, prípadne hromadne prideliť všetky kurzy z balíka na štúdium. Tieto balíky kurzov je možné prideľovať už registrovaným užívateľom, ale aj neregistrovaným. Neregistrovaným užívateľom sa automaticky vytvorí nový účet na portáli a prihlasovacie údaje spolu s ďalšími informaciami mu zašle mailom.

Prenos objednávok na užívateľov: obchodníci majú možnosť “predpripraviť” objednávku inej spoločnosti alebo užívateľovi, ktorú automaticky prenesú na požadovaný účet v v systéme. systéme.

Prehľad účtovníctva: účtovníci majú prehľad o vystavených faktúrach a štatistiky.

Emailové kampane: hromadný mailing pre rozosielanie newslettrov a iných marketingových materiálov.